PRAVIDLA ANKETY DOBROVOLNÍ HASIČI ROKU 2016

 

I.        ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1) Pravidla anket Dobrovolní hasiči roku o nejlepší sbor a jednotku sboru dobrovolných hasičů obce (dále jen „Pravidla“) podrobně upravují a stanovují pravidla ankety, způsob a podmínky účasti v anketě, nominace, způsob kontroly přihlášených či nominovaných účastníků, výběr finalistů, způsob stanovení vítězů a ocenění soutěžících. Pravidla jsou v souladu s obecně závaznými právními předpisy České republiky.

2) Výhradním vyhlašovatelem a organizátorem ankety je zapsaný spolek Svatý Florián – Dobrovolní hasiči roku, IČ:01905872 se sídlem Zubatého 1, 614 00 Brno. Dále jen pořadatel.

3) Smyslem a posláním ankety je podpora a propagace činností sborů a jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí v České republice, jejich ocenění za vykonávanou službu veřejnosti za posuzované období a motivace k dalšímu zlepšování služeb veřejnosti. Dále podpora prevence požární ochrany v rámci činností sborů a jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí.

4) Odbornými garanty ankety jsou členové „Odborné komise ankety“, kterými jsou zástupce Generálního ředitelství HZS ČR, zástupci Krajských ředitelství HZS ČR, zástupci těchto tří sdružení: Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Moravská hasičská jednota a Česká hasičská jednota.

5) Zpracování všech dat zajišťuje pořadatel ankety.

6) Partnerství ankety je rozděleno do těchto kategorií – Generální partner, Hlavní partner, Partner, Mediální partner. Počet partnerů není omezen. Partneři soutěže mohou vstupovat do ankety i v průběhu ankety, pokud to má pozitivní přínos pro anketu nebo pro přihlášené účastníky ankety.

7) Plnění partnera může být jak finančního tak i věcného charakteru a partnerovi může být v rámci plnění povolena vlastní propagace či akviziční činnost svých služeb a produktů na základě smlouvy s pořadatelem.Zpracování všech dat zajišťuje pořadatel ankety.Partnerství ankety je rozděleno do těchto kategorií – Generální partner, Hlavní partner, Partner, Mediální partner. Počet partnerů není omezen. Partneři soutěže mohou vstupovat do ankety i v průběhu ankety, pokud to má pozitivní přínos pro anketu nebo pro přihlášené účastníky ankety.

 II.         ÚČASTNÍK ANKETY

1) Účastníkem ankety se může stát každý sbor dobrovolných hasičů nebo hasičský sbor a jednotka sboru dobrovolných hasičů obce.

2) Ankety se nemohou účastnit vítězové (1. místa) předešlého ročníku „Dobrovolní hasiči roku 2015“ z každé oblasti v obou kategoriích.

 • Sever Moravy (Moravskoslezský, Olomoucký a Zlínský kraj)
 • Jih Moravy (Jihomoravský kraj a kraj Vysočina)
 • Jih – západ Čech (Jihočeský, Plzeňský a Karlovarský kraj)
 • Střed – sever Čech (Středočeský, Ústecký kraj a Hlavní město Praha)
 • Východ Čech (Pardubický, Královéhradecký a Liberecký kraj)

3) Území České republiky je pro rok 2016 rozděleno do těchto pěti oblastí:

4) Mapa s jasným vymezením jednotlivých oblastí je součástí pravidel jako Příloha č. 1

5) Anketa je rozdělena do dvou samostatných kategorií:

1. kategorie – Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce (dále jen „JSDHO“) – je určena pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí

2. kategorie – Sbor dobrovolných hasičů nebo Hasičský sbor – je určena pro sbory dobrovolných hasičů nebo hasičské sbory.

 

III.        PRŮBĚH SOUTĚŽE

1) Počátek vyhlášení ankety je stanoven na 21. 4. 2016. Počínaje tímto vyhlášením se mohou do soutěže přihlásit všechny JSDHO a organizační jednotky hasičů, které pravdivě a úplně vyplní vstupní elektronický formulář přihlášky, který bude od data vyhlášení k dispozici na webové adrese www.adhr.cz. Přihlašovací formulář je nutné vyplnit a odeslat výhradně v elektronické formě nejpozději do 17. 7. 2016.

2) Posuzované období daného ročníku je od 1. 7. 2015 do 30. 6. 2016.

3) Do ankety mohou být přihlášeny akce, zásahy nebo činy, které prokazatelně proběhly v posuzovaném období. Každá přihlášená soutěžní akce, zásah nebo čin, který by proběhl v jiném než uvedeném čase, bude pořadatelem vyřazen.

3) Anketa probíhá ve dvou kolech. V prvním kole po ukončení přihlašování účastníků ankety Odborná komise (zástupci HZS a zástupci spolků dobrovolných hasičů) posoudí všechny přihlášené a vyřadí ty, kteří nesplňují kritéria ankety. Následně Odborná porota vybere z každé kategorie a pro každou z pěti oblastí maximálně 5 finalistů. Jména vybraných finalistů budou zveřejněna nejpozději do 14 dnů po jednání Odborné poroty, která finalisty vybrala, na portálu www.adhr.cz.Do ankety mohou být přihlášeny akce, zásahy nebo činy, které prokazatelně proběhly v posuzovaném období. Každá přihlášená soutěžní akce, zásah nebo čin, který by proběhl v jiném než uvedeném čase, bude pořadatelem vyřazen.

Následně ve druhém kole rozhoduje o výsledném pořadí finálových účastníků veřejnost prostřednictvím veřejného hlasování a případně bonusové hlasy od partnerů ankety. Bonusové hlasy partnerů mohou být vázány na jeho produkty či preferované oblasti činnosti. Seznam preferencí hlasů je v příloze č. 2. Veřejné hlasování probíhá elektronickou formou prostřednictvím hlasování na www.adhr.cz nebo zasíláním textových zpráv. Způsob a postup pro hlasování bude popsán při vyhlášení finalistů a zahájení veřejného hlasování. Elektronicky i prostřednictvím textových zpráv bude umožněno hlasování tak, že z jedné IP adresy a jednoho mobilního čísla lze hlasovat v každé kategorii v rámci každé oblasti pouze jednou. Hlasující tedy může celkem udělit maximálně 10 hlasů (5 pro sbory a 5 pro JSDHO ve všech oblastech). V průběhu hlasování budou zveřejněny jednotlivé počty hlasů, a to nejpozději 3 týdny před ukončením hlasování.

1. Pro každou kategorii a každou oblast budou vyhlášeni účastníci ankety, kteří se umístili na prvních třech místech s největším počtem hlasů.

2. Doplňkovou kategorií ankety může být doprovodná foto nebo videosoutěž určená široké veřejnosti.

 

IV.         ODBORNÁ POROTA

1)Odborná porota ankety“ je tvořena ze zástupců odborné komise ankety doplněná o jednoho zástupce generálního partnera a hlavního partnera. Jejím úkolem je dohlížet nad řádným průběhem soutěže dle platných pravidel, odpovídá a aktivně se podílí na řádném výběru finalistů pro veřejné hlasování a průběžně se podílí na informování o průběhu ankety.

2) Hodnocení přihlášených účastníků je plně v pravomoci Odborné poroty ankety. Proti jejich hodnocení, výsledkům hodnocení a rozhodnutí není možné podat odvolání, či se domáhat změny soudní cestou.

3) Každý člen Odborné poroty rozhoduje, posuzuje a volí samostatně.

4) V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy odborné poroty

 

V.        PŘIHLÁŠENÍ DO ANKETY

1) Přihlášení účastníků do ankety probíhá formou úplného vyplnění a odeslání elektronického registračního formuláře (přihlášky).

2) Nesprávně, nepravdivě nebo neúplně vyplněnou přihlášku je pořadatel oprávněn vyřadit z účasti na soutěži.

3) Přihlášení (nominaci) jednotky nebo sboru může s jejich souhlasem provést i třetí strana. V kategorii Sbor dobrovolných hasičů nebo Hasičský sbor může nominaci provést „vyšší organizační složka“. V kategorii Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce tak může nominaci povést také její zřizovatel nebo zástupci HZS ČR.

4) Pro hodnocení v rámci ankety budou zařazeny jen přihlášky vyplněné do soutěžního elektronického formuláře poskytnuté organizátorem na stránkách www.adhr.cz. Jakékoli jiné přihlášky budou ze soutěže vyřazeny.

5) Účastník ankety má možnost aktualizovat svoji přihlášku do ankety stornováním předchozí přihlášky a vyplněním nové přihlášky a současně tuto změnu písemně oznámí na email organizátora info@sf-dhr.cz.

 

VI.        KRITÉRIA PRO HODNOCENÍ

Kritéria hodnocení pro JSDHO

 • Akce – zásah (nejprofesionálněji provedený zásah nebo pro jednotku výjimečná událost z daného období): 60 %
 • Doplňková kritéria:
  • Počet výjezdů / počet poplachů: 30 %
  • Preventivní činnost a propagace práce ve vztahu k veřejnosti:10 %

Řádná odborná způsobilost všech členů JSDHO je nutnou podmínkou.

Vyřazovací kritéria:

 • Počet členů jednotky (SPLNĚNO / NESPLNĚNO)
 • Odborná způsobilost: Velitel (jednotky, družstva), Strojník (SPLNĚNO / NESPLNĚNO)
 • V případě nesplnění obou z vyřazovacích kritérií bude přihlášený subjekt ze soutěže vyřazen.

 

Kritéria hodnocení pro hodnocení sborů

 • Akce (preventivní činnost, osvěta, výchova mladých hasičů apod.): 40 %
 • Soutěžní činnost: 10 %
 • Celkem členů: 20 %
  • Žen
  • Dětí do 15 let:
  • Mládež od 15 do 18 let

 

 • Propagace dobrovolnické práce PO: 20 %
 • Další akce organizované sborem: 10 %

 

VII.        VYHODNOCENÍ ANKETY

1) Vyhodnocení ankety je dáno výsledným pořadím v rámci druhého kola ankety, které je dáno součtem hlasů udělených prostřednictvím hlasování na www.adhr.cz  a součtem hlasů zaslaných formou textových zpráv z mobilních telefonů. Jedná se tedy výhradně o výsledek veřejného hlasování založená na preferencích veřejnosti – jednotlivců. Partnerům na pozici Generální partner a Hlavní partner je umožněno hlasovat za celou společnost zjednodušeným způsobem viz. Příloha č. 2.

2) Na výsledek hlasování nemá Odborná porota ani pořadatel vliv. Odborná porota dohlíží na správnost a pravdivost údajů.

3) Hlasování veřejnosti probíhá minimálně po dobu 40 dnů od vyhlášení finalistů.

VIII.        OCENĚNÍ A CENY

1) V obou kategoriích budou udělena ocenění pro první 3 místa v každé oblasti.

2) Účastníci ankety kategorie I. získají titul “Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce roku 2016“ včetně uvedení pořadí umístění. Účastníci ankety kategorie II. Získají titul “ Sbor dobrovolných hasičů roku 2016“ nebo „Hasičský sbor roku 2016“ včetně uvedení pořadí umístění.

3) Dle možností dané finanční podporou partnerů ankety může být součástí ocenění ke kategorii I. a II. udělení finančních odměn v minimální výši, která bude oznámena při vyhlášení daného ročníku ankety, a to pro jednotlivé pozice umístění (1,2,3).

4) Cena bude udělena formou finančního daru, vázaného na účelové použití v rámci aktivit požární ochrany nebo věcného daru partnera ankety. Čerpání finančního daru oceněných je nutné doložit dle podmínek darovací smlouvy v rámci kalendářního roku daného ročníku.

5) Výsledky budou vyhlášeny a ceny předány na slavnostním večeru, jehož termín bude oznámen během soutěže, nejpozději však do konce daného roku. Následně budou výsledky zveřejněny na webovém portálu www.adhr.cz. Odborná porota může navrhnout a udělit mimořádné finanční i morální ocenění i pro sbor nebo JSDHO nepřihlášených do ankety. Takovéto ocenění nemá vliv na výši finanční odměny oznámené při vyhlášení daného ročníku ankety.

 

IX.        PRÁVA POŘADATELE

1) Pořadatel si vyhrazuje právo ve všech případných vzniklých sporech týkajících se této ankety učinit konečné rozhodnutí.

2) Pořadatel si vyhrazuje právo anketu kdykoli zrušit či změnit její Pravidla bez udání důvodu a bez náhrady.

3) Pořadatel si vyhrazuje právo kontrolovat pravdivost údajů uvedených v přihlášce.

4) Pořadatel si vyhrazuje právo vyřadit z ankety účastníka, u kterého vzniklo důvodné podezření ze zneužívání hlasování, podezření na prolomení zabezpečení ochrany hlasování nebo jiný způsob poškození hlasování ankety a cílené měnění tak výsledku hlasování.

5) Pořadatel si vyhrazuje právo na využití informací pro propagaci ankety včetně použití údajů přihlášených účastníků.

 

X.        SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1) Veškeré změny a doplňky mohou být řešeny výhradně písemně.

2) Proti rozhodnutí odborné poroty a pořadatele není možné se odvolat ani se domáhat změny soudní cestou.

3) Vyplněním a odesláním registračního formuláře dává účastník soutěže pořadateli SF-DHR, z. s., v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, souhlas se zpracováním a užitím všech poskytnutých údajů pro obchodní a marketingové účely pořadatele. Pořadatel je oprávněn poskytnout tyto údaje svým obchodním partnerům k reklamním a marketingovým účelům, a to i opakovaně. Účastník soutěže dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách partnerů ankety i pořádající společnosti.

4) Pořadatel má právo měnit pravidla dle potřeby ankety, ale v souladu s dobrými mravy.

5) Vyplněním a odesláním registračního formuláře k účasti v soutěži vyjadřuje účastník souhlas s Pravidly soutěže a zavazuje se dodržovat všechna jejich ustanovení.

XI.        KONTAKTNÍ ÚDAJE

Přihlášky do soutěže lze zasílat elektronicky pomocí interaktivního formuláře na stránkách www.adhr.cz.

Ostatní kontaktní údaje:

Svatý Florián – Dobrovolní hasiči roku, z. s., pořadatel ankety

Email: info@sf-dhr.cz  web. www.sf-dhr.cz,

Ing. Jiří Bezděk, prezident spolku, Ing. Václav Špéra, jednatel spolku

 

V Brně dne 7. 4. 2016

SF-DHR, z. s.

sídlo: Zubatého 1, 614 00 Brno

IČ: 01905872

 

Obecná pravidla ankety 2016

Příloha č. 1 – Mapa oblastí

Rozdělení na jednotlivé soutěžní oblasti

Obecná pravidla ankety 2016

Příloha č. 2 – Hlasy partnerů

V rámci podpory a spolupráce je partnerům na pozici Generální partner a Hlavní partner umožněno hlasovat za celou společnost zjednodušeným způsobem, a to formou zaslání udělení hlasů na adresu info@adhr.cz v řádném termínu pro hlasování následovně:

Kategorie partnera Maximální počet hlasů udělený jednomu finalistovi v každé oblasti a každé kategorii
Generální partner 100
Hlavní partner 50