PRAVIDLA ANKETY DOBROVOLNÍ HASIČI ROKU 2018

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

 1. Pravidla ankety Dobrovolní hasiči roku o sbor a jednotku sboru dobrovolných hasičů obce roku (dále jen „Pravidla“) podrobně upravují a stanovují pravidla ankety, způsob a podmínky účasti v anketě, nominace, způsob kontroly přihlášených či nominovaných účastníků, výběr finalistů, způsob stanovení vítězů a ocenění soutěžících. Pravidla jsou v souladu s obecně závaznými právními předpisy České republiky.
 2. Výhradním vyhlašovatelem a organizátorem ankety je zapsaný spolek Svatý Florián – Dobrovolní hasiči roku, IČ:01905872 se sídlem Zubatého 1, 614 00 Brno. Dále jen pořadatel.
 3. Smyslem a posláním ankety Dobrovolní hasiči roku (dále jen Anketa) je podpora a propagace činností sborů a jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí v České republice, jejich ocenění za vykonávanou službu veřejnosti za posuzované období a motivace k dalšímu zlepšování služeb veřejnosti. Dále podpora prevence požární ochrany v rámci činností sborů a jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí.
 4. Odbornými garanty ankety jsou členové „Odborné komise ankety“, kterými jsou zástupci Generálního ředitelství HZS ČR, zástupci Hasičských záchranných sborů krajů, zástupci těchto tří sdružení: Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Moravská hasičská jednota a Česká hasičská jednota.
 5. Zpracování všech dat zajišťuje pořadatel ankety.
 6. Partnerství ankety je rozděleno do těchto kategorií – Generální partner, Hlavní partner, Partner, Mediální partner. Počet partnerů není omezen. Partneři soutěže mohou vstupovat do ankety i v průběhu ankety, pokud to má pozitivní přínos pro anketu nebo pro přihlášené účastníky ankety.
 7. Plnění partnera může být jak finančního tak i věcného charakteru a partnerovi může být v rámci plnění povolena vlastní propagace či akviziční činnost svých služeb a produktů na základě smlouvy s pořadatelem.

 

II. ÚČASTNÍK ANKETY

1. Území České republiky je pro rok 2018 rozděleno do těchto pěti oblastí:

2. Ankety se nemohou účastnit vítězové (1. místa) předešlého ročníku „Dobrovolní hasiči roku 2017“ z každé oblasti v obou kategoriích.

3. Účastníkem ankety se může stát každý sbor dobrovolných hasičů nebo hasičský sbor a jednotka sboru dobrovolných hasičů obce.

– Sever Moravy (Moravskoslezský, Olomoucký a Zlínský kraj)

– Jih Moravy (Jihomoravský kraj a kraj Vysočina)

– Jih – západ Čech (Jihočeský, Plzeňský a Karlovarský kraj)

– Střed – sever Čech (Středočeský, Ústecký kraj a Hlavní město Praha)

– Východ Čech (Pardubický, Královéhradecký a Liberecký kraj)

4. Mapa s jasným vymezením jednotlivých oblastí je součástí pravidel jako Příloha č. 1.

5. Anketa je rozdělena do dvou samostatných kategorií:

I. kategorie Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce (dále jen „JSDHO“) – je určena pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí.

II. kategorie Sbor dobrovolných hasičůnebo Hasičský sbor – je určena pro sbory dobrovolných hasičů nebo hasičské sbory.   

V rámci výročí 100 let od vzniku Československé republiky je II. kategorie – Sbor dobrovolných hasičů – Hasičský sbor tematicky rozdělena na tyto tři skupiny akcí:

 1. Preventivně výchovná akce
 2. Kulturní, společenská nebo sportovní
 3. Vzdělávací nebo vzpomínková akce k připomenutí 100. výročí Československa ve vaší obci či regionu.
 4. Zapojení se do celorepublikové kampaně Stromy svobody – spočívající v nalezení těchto Stromů svobody, typicky staletých líp nebo v zapojení se do výsadby nového stromu podle instrukcí organizátorů kampaně na stromysvobody.cz. Akce musí být přihlášena nebo zaregistrována do 15. 7. 2018, s termínem výsadby a jejího prokazatelného doložení fotografií do 28. října 2018. Fotografie musí být zaslána na adresu office@adhr.cz.                                                                                                                                                 

 

III. PRŮBĚH SOUTĚŽE

1. Počátek vyhlášení ankety je stanoven na 6. 4. 2018. Počínaje tímto vyhlášením se mohou do soutěže přihlásit všechny JSDHO a organizační jednotky hasičů (vyjma jednotek uvedených v kapitole II. odstavec 2.), které pravdivě a úplně vyplní vstupní elektronický formulář přihlášky, který bude od data vyhlášení k dispozici na webové adrese www.adhr.cz. Přihlašovací formulář je nutné vyplnit a odeslat výhradně v elektronické formě – pro I. a II. kategorii nejpozději do 15. 7. 2018.

2. Posuzované období daného ročníku je od 1. 7. 2017 do 30. 6. 2018 vyjma akcí týkající se bodu kapitola II., odstavec 5, bod D).

3. Do ankety mohou být přihlášeny/nominovány projekty, akce, zásahy nebo činy, které prokazatelně proběhly v posuzovaném období. Každá přihlášená soutěžní akce, zásah nebo čin, který by proběhl v jiném než uvedeném čase, bude pořadatelem vyřazen.

4. Anketa pro kategorie I. a II probíhá ve dvou kolech. V prvním kole po ukončení přihlašování účastníků ankety Odborná komise (zástupci HZS a zástupci spolků dobrovolných hasičů) posoudí všechny přihlášené a vyřadí ty, kteří nesplňují kritéria ankety. Následně Odborná porota vybere z každé kategorie a pro každou z pěti oblastí maximálně 5 finalistů. Jména vybraných finalistů budou zveřejněna nejpozději do 10 dnů po jednání Odborné poroty, která finalisty vybrala, na portálu www.adhr.cz.

5. O výsledném pořadí finálových účastníků rozhoduje pro kategorii I. a II. veřejnost ve druhém kole. Prostřednictvím veřejného hlasování jsou udělovány hlasy jednotlivým jednotkám a sborům. Veřejné hlasování probíhá elektronickou formou prostřednictvím hlasování na www.adhr.cz nebo zasíláním textových zpráv. Způsob a postup pro hlasování bude popsán při vyhlášení finalistů a zahájení veřejného hlasování. Elektronicky i prostřednictvím textových zpráv bude umožněno hlasování tak, že z jedné IP adresy a jednoho mobilního čísla lze hlasovat v každé kategorii v rámci každé oblasti pouze jednou. Hlasující tedy může celkem udělit maximálně 10 hlasů (5 pro sbory a 5 pro JSDHO ve všech oblastech). V průběhu hlasování budou zveřejněny jednotlivé počty hlasů, a to nejpozději 2 týdny před ukončením hlasování.

6. Pro kategorie I. a II. a každou oblast budou vyhlášeni účastníci ankety, kteří se umístili na prvních třech místech s největším počtem hlasů.

 

IV. ODBORNÁ POROTA

 1. Odborná porota ankety“ je tvořena ze zástupců odborné komise ankety doplněná o jednoho zástupce generálního partnera a hlavního partnera. Jejím úkolem je dohlížet nad řádným průběhem soutěže dle platných pravidel, odpovídá a aktivně se podílí na řádném výběru finalistů pro veřejné hlasování a průběžně se podílí na informování o průběhu ankety.
 2. Hodnocení přihlášených účastníků je plně v pravomoci Odborné poroty ankety. Proti jejich hodnocení, výsledkům hodnocení a rozhodnutí není možné podat odvolání, či se domáhat změny soudní cestou.
 3. Každý člen Odborné poroty rozhoduje, posuzuje a volí samostatně.
 4. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy odborné poroty

 

V. PŘIHLÁŠENÍ DO ANKETY

1. Přihlášení účastníků do ankety probíhá formou úplného vyplnění a odeslání elektronického registračního formuláře (přihlášky).

2. Nesprávně, nepravdivě nebo neúplně vyplněnou přihlášku je pořadatel oprávněn vyřadit z účasti na soutěži.

3. Přihlášení/nominacijednotky, sboru nebo kolektivu může s jejich souhlasem provést i třetí strana. V kategorii Sbor dobrovolných hasičů nebo Hasičský sbor může nominaci provést „vyšší organizační složka“. V kategorii Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce tak může nominaci povést také její zřizovatel nebo zástupci HZS ČR se souhlasem přihlašovaného.

4. Pro hodnocení v rámci ankety budou zařazeny jen přihlášky vyplněné do soutěžního elektronického formuláře poskytnuté organizátorem na stránkách www.adhr.cz. Jakékoli jiné přihlášky budou ze soutěže vyřazeny.

5. Účastník ankety má možnost aktualizovat svoji přihlášku do ankety stornováním předchozí přihlášky a vyplněním nové přihlášky a současně tuto změnu písemně oznámí na email organizátora info@sf-dhr.cz.

 

VI. KRITÉRIA PRO HODNOCENÍ 

Kritéria hodnocení pro JSDHO

 • Akce – zásah (nejprofesionálněji provedený zásah nebo pro jednotku výjimečná událost z daného období): 60 %
 • Doplňková kritéria:                                                                                                           
  • Počet výjezdů / počet poplachů: 30 %
  • Preventivní činnost a propagace práce ve vztahu k veřejnosti: 10 %

Řádná odborná způsobilost všech členů JSDHO je nutnou podmínkou.

Vyřazovací kritéria:             

 • Počet členů jednotky (SPLNĚNO / NESPLNĚNO)
 • Odborná způsobilost: Velitel (jednotky, družstva), Strojník (SPLNĚNO / NESPLNĚNO)
 • V případě nesplnění obou z vyřazovacích kritérií bude přihlášený subjekt ze soutěže vyřazen.

 

Kritéria hodnocení pro hodnocení sborů

 • Akce (dodržení tématu viz. kapitola II., odstavec 5.): 40 %
 • Náročnost projektu a zapojení veřejnosti: 20 %
 • Propagační a preventivní akce dobrovolnické práce PO: 20 %
 • Členská základna: 10 %
  • celkem                                                                                                        
  • žen
  • dětí a mládeže do 18 let

 

 • Další akce organizované sborem a soutěžní činnost: 10 %

 

VII. VYHODNOCENÍ ANKETY

 1. Vyhodnocení ankety pro kategorie I. a II. je dáno výsledným pořadím v rámci druhého kola ankety, které je dáno součtem hlasů udělených prostřednictvím hlasování na www.adhr.cz a součtem hlasů zaslaných formou textových zpráv z mobilních telefonů. Jedná se tedy výhradně o výsledek veřejného hlasování založená na preferencích veřejnosti – jednotlivců.
 2. Na výsledek hlasování nemá Odborná porota ani pořadatel vliv. Odborná porota dohlíží na správnost a pravdivost údajů.
 3. Hlasování veřejnosti probíhá minimálně po dobu 30 dnů od vyhlášení finalistů.

 

VIII. OCENĚNÍ A CENY

 1. V kategoriích I. a II.  budou udělena ocenění pro první tři místa v každé oblasti.
 2. Účastníci ankety kategorie I. získají titul “Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce roku 2018“ včetně uvedení pořadí umístění. Účastníci ankety kategorie II. Získají titul “ Sbor dobrovolných hasičů roku 2018“ nebo „Hasičský sbor roku 2018“ včetně uvedení pořadí umístění. 
 3. Podle rozsahu spolupráce a podpory partnerů Ankety může být součástí ocenění kategorii I. a II. finanční nebo věcný dar. Přesná výše těchto finančních odměn bude oznámena při vyhlášení finalistů daného ročníku Ankety, a to pro jednotlivé pozice umístění (1,2,3).
 4. Cena bude udělena formou finančního daru, vázaného na účelové použití v rámci aktivit požární ochrany nebo věcného daru partnera ankety. Čerpání finančního daru oceněných je nutné doložit dle podmínek darovací smlouvy daného ročníku.
 5.  Výsledky budou vyhlášeny a ceny předány na slavnostním večeru, jehož termín bude oznámen během soutěže, nejpozději však do konce daného roku. Následně budou výsledky zveřejněny na webovém portálu www.adhr.cz. Odborná porota může navrhnout a udělit mimořádné finanční i morální ocenění i pro sbor nebo JSDHO nepřihlášených do ankety. Takovéto ocenění nemá vliv na výši finanční odměny oznámené při vyhlášení daného ročníku ankety.

 

IX. PRÁVA POŘADATELE

 1. Pořadatel si vyhrazuje právo ve všech případných vzniklých sporech týkajících se této ankety učinit konečné rozhodnutí.
 2. Pořadatel si vyhrazuje právo anketu kdykoli zrušit či změnit její Pravidla bez udání důvodu a bez náhrady.
 3. Pořadatel si vyhrazuje právo kontrolovat pravdivost údajů uvedených v přihlášce.
 4. Pořadatel si vyhrazuje právo vyřadit z ankety účastníka, u kterého vzniklo důvodné podezření ze zneužívání hlasování, podezření na prolomení zabezpečení ochrany hlasování nebo jiný způsob poškození hlasování ankety a cílené měnění tak výsledku hlasování.
 5. Pořadatel si vyhrazuje právo na využití informací pro propagaci ankety včetně použití údajů přihlášených účastníků.

 

X. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Veškeré změny a doplňky mohou být řešeny výhradně písemně.
 2. Proti rozhodnutí odborné poroty a pořadatele není možné se odvolat ani se domáhat změny soudní cestou.
 3. Vyplněním a odesláním registračního formuláře dává účastník soutěže pořadateli SF-DHR, z. s., v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, souhlas se zpracováním a užitím všech poskytnutých údajů pro obchodní a marketingové účely pořadatele. Pořadatel je oprávněn poskytnout tyto údaje svým obchodním partnerům k reklamním a marketingovým účelům, a to i opakovaně. Účastník soutěže dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách partnerů ankety i pořádající společnosti.
 4. Pořadatel má právo měnit pravidla dle potřeby ankety, ale v souladu s dobrými mravy.
 5. Vyplněním a odesláním registračního formuláře k účasti v soutěži vyjadřuje účastník souhlas s Pravidly soutěže a zavazuje se dodržovat všechna jejich ustanovení.

 

XI. KONTAKTNÍ ÚDAJE

Přihlášky do soutěže lze zasílat elektronicky pomocí interaktivního formuláře na stránkách www.adhr.cz.

Ostatní kontaktní údaje:

Svatý Florián – Dobrovolní hasiči roku, z. s., pořadatel ankety

Email: info@sf-dhr.cz web. www.sf-dhr.cz,  

Ing. Jiří Bezděk, prezident spolku, Ing. Václav Špéra, jednatel spolku

 

V Brně dne 5. 4. 2018

SF-DHR, z. s.

sídlo: Zubatého 1, 614 00 Brno

IČ: 01905872

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obecná pravidla ankety 2018

Příloha č. 1 – Mapa oblastí