PRAVIDLA ANKETY DOBROVOLNÍ HASIČI ROKU 2024

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

 1. Pravidla ankety Dobrovolní hasiči roku o sbor a jednotku sboru dobrovolných hasičů obce roku (dále jen „Pravidla“) podrobně upravují a stanovují pravidla ankety, způsob a podmínky účasti v anketě, nominace, způsob kontroly přihlášených či nominovaných účastníků, výběr finalistů, způsob stanovení vítězů a ocenění soutěžících. Pravidla jsou v souladu s obecně závaznými právními předpisy České republiky.
 2. Výhradním vyhlašovatelem a organizátorem ankety je zapsaný spolek Svatý Florián – Dobrovolní hasiči roku, IČ:01905872 se sídlem Zubatého 1, 614 00 Brno. Dále jen pořadatel. 
 3. Smyslem a posláním ankety Dobrovolní hasiči roku (dále jen Anketa) je podpora a propagace činností sborů a jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí v České republice, jejich ocenění za vykonávanou službu veřejnosti za posuzované období a motivace k dalšímu zlepšování služeb veřejnosti. Dále podpora prevence požární ochrany v rámci činností sborů a jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí.
 4. Odbornými garanty ankety jsou členové „Odborné komise ankety“, kterými jsou zástupci Generálního ředitelství HZS ČR, zástupci Hasičských záchranných sborů krajů, zástupci těchto tří sdružení: Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Moravská hasičská jednota a Česká hasičská jednota. 
 5. Zpracování všech dat zajišťuje pořadatel ankety. 
 6. Partnerství ankety je rozděleno do těchto kategorií – Generální partner, Hlavní partner, Partner, Mediální partner. Počet partnerů není omezen. Partneři soutěže mohou vstupovat do ankety i v průběhu ankety, pokud to má pozitivní přínos pro anketu nebo pro přihlášené účastníky ankety.
 7. Plnění partnera může být jak finančního, tak i věcného charakteru a partnerovi může být v rámci plnění povolena vlastní propagace či akviziční činnost svých služeb a produktů na základě smlouvy s pořadatelem.

II. ÚČASTNÍK ANKETY

 1. Účastníkem ankety se může stát každý sbor nebo okresní sdružení sborů dobrovolných hasičů nebo hasičský sbor a jednotka sboru dobrovolných hasičů obce na území České republiky.
 2. Ankety se v roce 2024 nemohou účastnit ocenění finalisté na prvních třech místech ročníků ankety „Dobrovolní hasiči roku 2021-2023“, a to v každé oblasti a v obou kategoriích.
 3. Území České republiky je rozděleno do těchto pěti oblastí: 
 • Sever Moravy (Moravskoslezský, Olomoucký a Zlínský kraj)
 • Jih Moravy (Jihomoravský kraj a kraj Vysočina)
 • Jih – západ Čech (Jihočeský, Plzeňský a Karlovarský kraj)
 • Střed – sever Čech (Středočeský, Ústecký kraj a Hlavní město Praha)
 • Východ Čech (Pardubický, Královéhradecký a Liberecký kraj)
 1. Mapa s jasným vymezením jednotlivých oblastí je součástí pravidel jako Příloha č. 1.
 2. Anketa je rozdělena do dvou samostatných kategorií:
 1. kategorie Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce (dále jen „JSDHO“) – je určena pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí.
 2. kategorieSbor dobrovolných hasičů nebo Hasičský sbor – je určena pro sbory dobrovolných hasičů nebo hasičské sbory.   Tato kategorie je tematicky zaměřena na tyto oblasti:
 3. Preventivně výchovná 
 4. Společensky prospěšná činnost 
 5. Práce s mládeží 
 6. Kulturní a sportovní

 

III. PRŮBĚH SOUTĚŽE

 1. Počátek vyhlášení ankety je stanoven na 24. 5. 2024. Počínaje tímto vyhlášením se mohou do soutěže přihlásit všechny JSDHO a organizační jednotky hasičů (vyjma jednotek uvedených v kapitole II. odstavec 2.), které pravdivě a úplně vyplní vstupní elektronický formulář přihlášky, který bude od data vyhlášení k dispozici na webové adrese www.adhr.cz. Přihlašovací formulář je nutné vyplnit a odeslat výhradně v elektronické formě – pro I. a II. kategorii nejpozději do 21. 7. 2024 do 24:00 hod.
 2. Posuzované období daného ročníku je od 1. 7. 2023 do 30. 6. 2024, které tak plynule navazuje na období předchozího ročníku. 
 3. Do ankety mohou být přihlášeny/nominovány projekty, akce, zásahy nebo činy, které prokazatelně proběhly v posuzovaném období. Každá přihlášená soutěžní akce, zásah nebo čin, který by proběhl v jiném než uvedeném čase, bude pořadatelem vyřazen.
 1. Anketa pro kategorie I. a II probíhá ve dvou kolech. V prvním kole po ukončení přihlašování účastníků ankety organizátoři ankety provedou kontrolu a posouzení platnosti všech doručených přihlášek, ve spolupráci se zástupci HZS a zástupci spolků dobrovolných hasičů, posoudí relevantnost a pravdivost uvedených údajů a případně vyřadí ty přihlášky, které nesplňují kritéria ankety. Následně Odborná porota vybere z každé kategorie a pro každou z pěti oblastí maximálně 5 finalistů. Jména vybraných finalistů budou zveřejněna nejpozději do 10 dnů po jednání Odborné poroty, která finalisty vybrala, na portálu www.adhr.cz
 1. O výsledném pořadí finálových účastníků rozhoduje pro kategorii I. a II. veřejnost ve druhém kole. Prostřednictvím veřejného hlasování jsou udělovány hlasy jednotlivým jednotkám a sborům. Veřejné hlasování probíhá elektronickou formou prostřednictvím hlasování na www.adhr.cz nebo zasíláním textových zpráv. Způsob a postup pro hlasování bude popsán při vyhlášení finalistů a zahájení veřejného hlasování. Elektronicky i prostřednictvím textových zpráv bude umožněno hlasování tak, že z jedné IP adresy a jednoho mobilního čísla lze hlasovat v každé kategorii v rámci každé oblasti pouze jednou. Hlasující tedy může celkem udělit maximálně 10 hlasů (5 pro sbory a 5 pro JSDHO ve všech oblastech). V průběhu hlasování budou zveřejněny jednotlivé počty hlasů, a to nejpozději 2 týdny před ukončením hlasování.

 

IV. ODBORNÁ POROTA

 1. Odborná porota ankety“ je tvořena ze zástupců HZS ČR, SH ČMS, MHJ, ČHJ, jedním zástupcem generálního partnera a jedním čestným členem ADHR a zástupcem organizátora SF-DHR. Jejím úkolem je dohlížet nad řádným průběhem soutěže dle platných pravidel, odpovídá a aktivně se podílí na řádném výběru finalistů pro veřejné hlasování a průběžně se podílí na informování o průběhu ankety. 
 2. Hodnocení přihlášených účastníků je plně v pravomoci Odborné poroty ankety. Proti jejímu hodnocení, výsledkům hodnocení a rozhodnutí není možné podat odvolání, či se domáhat změny soudní cestou.
 3. Předseda odborné poroty dohlíží na řádný průběh hlasování v souladu se stanovenými kritérii. Hlasují členové odborné poroty (9 členů), každý z nich rozhoduje, posuzuje a volí samostatně.
 4. Výsledné počty hlasů jsou převáděny dle váhy na body. Maximálně dosažitelný počet bodů je 100. Výsledné pořadí je součtem bodů za hlasy odborné poroty a za body obdržené dle dalších hodnocených kritérií dané kategorie dle váhy bodů. Každý člen Odborné poroty nominuje maximálně 5 finalistů.
 5. Do závěrečného finále postupuje 5 prvních s největším počtem dosažených bodů.
 6. V případě rovnosti bodů rozhoduje hlas předsedy odborné poroty

V. PŘIHLÁŠENÍ DO ANKETY

 1. Přihlášení účastníků do ankety probíhá formou úplného vyplnění a odeslání elektronického registračního formuláře (přihlášky).
 2. Nesprávně, nepravdivě nebo neúplně vyplněnou přihlášku je pořadatel oprávněn vyřadit z účasti na soutěži.
 3. Přihlášení/nominaci jednotky, sboru nebo kolektivu může s jejich souhlasem provést i třetí strana. V kategorii Sbor dobrovolných hasičů nebo Hasičský sbor může nominaci provést také „vyšší organizační složka“. V kategorii Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce tak může nominaci povést také její zřizovatel nebo zástupci HZS ČR se souhlasem přihlašovaného. V případě přihlášení jednotky nebo sboru třetí stranou bude pořadatelem ankety ověřen souhlas zástupce jednotky nebo sboru a doplněny potřebné chybějící údaje. 
 4. Pro hodnocení v rámci ankety budou zařazeny jen přihlášky vyplněné do soutěžního elektronického formuláře poskytnuté organizátorem na stránkách www.adhr.cz. Jakékoli jiné přihlášky budou ze soutěže vyřazeny.
 5. Účastník ankety má možnost aktualizovat svoji přihlášku do ankety stornováním předchozí přihlášky a vyplněním nové přihlášky a současně tuto změnu písemně oznámí na email organizátora info@sf-dhr.cz.

 

VI. KRITÉRIA PRO HODNOCENÍ

KRITÉRIA HODNOCENÍ PRO JSDHO

Váha hodnocení porota / doplňková kritéria je 70/30 

  • Akce – zásah (nejprofesionálněji provedený zásah nebo pro jednotku výjimečná událost z daného období):                  
  • Doplňková kritéria:                                                                                                            
   • Počet aktivací k výjezdu od KOPIS / počet výjezdů s požadovanou technikou, osádkou a v požadovaném čase      (hodnota daná výpočtem) poměru a procenta   30 %
   • Jednotka byla na místě zásahu první Ano/Ne 20 %
   • Velitelem zásahu byl po celou dobu člen jednotky Ano/Ne 10 %
   • Jednotka zasahovala na místě zásahu jako jediná Ano/Ne 10 %
   • Jednotka zasahovala s dýchací technikou Ano/Ne 10 %
   • Zásah vyžadoval poskytnutí první pomoci členem jednotky Ano/Ne 10 %
   • Jednotka při zásahu použila AED Ano/Ne 10 %
 • Vyřazovací kritéria:              
  • Řádná odborná způsobilost všech členů JSDHO v hodnoceném období SPLNĚNO / NESPLNĚNO

 

V případě nesplnění vyřazovacího kritéria bude přihlášený subjekt ze soutěže vyřazen. 

 

KRITÉRIA HODNOCENÍ PRO HODNOCENÍ SBORŮ

KRITÉRIA HODNOCENÍ PRO SDH, HS a OSH

Váha hodnocení porota / doplňková kritéria je 40/60 

 • Akce (dodržení tématu viz. kapitola II., odstavec 5.)     
 • Doplňková kritéria:                                                                                                           

Charakter akce:

 • Preventivně výchovná činnost (edukace) 30 %
 • Společensky prospěšná činnost 15 %
 • Práce s mládeží (tábory, soustředění s branným nebo odborným zaměřením) 10 %
 • Kulturní a sportovní (hasičské soutěže, dětské dny…)   5 %

 

Cílová skupina

 • Veřejnost                                                                              Ano/Ne 20 %

 

Členská základna

 • Součástí sboru je dětský kolektiv s celoroční činnosti          Ano/Ne  20 %

 

V rámci naplňování poslání Ankety při podpoře sborů dobrovolných hasičů a hasičských sborů malých obcí musí být minimálně jeden z celkového počtu pěti nominovaných sborů dobrovolných hasičů nebo hasičských sborů postupující do druhého kola z obce nepřevyšující ke dni podání přihlášky 500 obyvatel. Tato podmínka zaniká v případě, že žádný takový sbor dobrovolných hasičů nebo hasičský sbor do daného ročníku Ankety není přihlášen nebo nejsou splněny podmínky a kritéria přihlášení. 

Dále se při hodnocení přihlášek sborů dobrovolných hasičů nebo hasičských sborů u obcí, jejíchž počet obyvatel je ke dni podání přihlášky menší než 501, každý platný nominační hlas udělený porotcem dvojnásobí.

 

VII. VYHODNOCENÍ ANKETY

 1. Vyhodnocení ankety pro kategorie I. a II. je dáno výsledným pořadím v rámci druhého kola ankety, které je dáno součtem hlasů udělených prostřednictvím hlasování na www.adhr.cz  a součtem hlasů zaslaných formou textových zpráv z mobilních telefonů. Jedná se tedy výhradně o výsledek veřejného hlasování založeného na preferencích veřejnosti – jednotlivců. 
 2. Na výsledek hlasování nemá Odborná porota ani pořadatel vliv. Odborná porota dohlíží na správnost a pravdivost údajů.
 3. Hlasování veřejnosti probíhá minimálně po dobu 30 dnů od vyhlášení finalistů. 

 

VIII. OCENĚNÍ A CENY 

 1. V kategoriích I. a II. budou udělena ocenění všem finalistům postupujícím do závěrečného veřejného hlasování, které nominovala Odborná porota. Ocenění obdrží při závěrečném slavnostním vyhlášení výsledků Ankety. 
 2. Finalisté kategorie I. a II., kteří se umístili na prvních třech místech s největším počtem hlasů, budou vyhlášeni a prezentováni na závěrečném slavnostním vyhlášení výsledků Ankety.
 3. Účastníci ankety kategorie I. získají titul “Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce roku 2024“ včetně uvedení pořadí umístění. Účastníci ankety kategorie II. Získají titul “ Sbor dobrovolných hasičů roku 2024“ nebo „Hasičský sbor roku 2024“ včetně uvedení pořadí umístění. 
 4. Podle rozsahu spolupráce a podpory partnerů Ankety může být součástí ocenění kategorii I. a II. finanční nebo věcný dar. Přesná výše těchto finančních odměn bude oznámena nejpozději při vyhlášení finalistů daného ročníku Ankety.
 5. Cena poskytnuta formou finančního daru bude účelově vázaná, a to na pořízení hasičské techniky nebo vybavení pro další rozvoj jednotky nebo činnosti sboru v požární ochraně. Čerpání finančního daru oceněnými je nutné doložit dle podmínek darovací smlouvy daného ročníku. 
 6.  Výsledky budou vyhlášeny a ceny předány na slavnostním večeru, jehož termín bude oznámen v rámci nominace finalistů a zahájení veřejného hlasování, nejpozději však do konce kalendářního roku 2024. Následně budou výsledky zveřejněny na webovém portálu www.adhr.cz
 7. Pořadatel Ankety nebo Odborná porota může navrhnout a udělit mimořádné ocenění (finanční, věcné i morální) pro sbor, JSDHO, kolektiv či jednotlivce nepřihlášené do ankety. Takovéto ocenění nemá vliv na výši finanční odměny oznámené při vyhlášení finalistů daného ročníku ankety.

 

IX. PRÁVA POŘADATELE

 1. Pořadatel si vyhrazuje právo ve všech případných vzniklých sporech týkajících se této ankety učinit konečné rozhodnutí.
 2. Pořadatel si vyhrazuje právo anketu kdykoli zrušit či změnit její Pravidla bez udání důvodu a bez náhrady.
 3. Pořadatel si vyhrazuje právo kontrolovat pravdivost údajů uvedených v přihlášce.
 4. Pořadatel si vyhrazuje právo vyřadit z ankety účastníka, u kterého vzniklo důvodné podezření ze zneužívání hlasování a jednání proti pravidlům fair play, z nepovolených dohod mezi hlasujícími, při podezření na prolomení zabezpečení ochrany hlasování nebo jiný způsob poškození hlasování ankety nebo cílené ovlivňování výsledku hlasování v jeho prospěch. Za zneužití nebo nefér jednání se v tomto smyslu nepovažuje veřejná propagace a prezentace přihlášeného zásahu či akce spojená s výzvou a žádostí o podporu.  
 5. Pořadatel si vyhrazuje právo na využití informací pro propagaci ankety včetně použití údajů přihlášených účastníků.

 

X. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 1. Veškeré změny a doplňky mohou být řešeny výhradně písemně. 
 2. Proti rozhodnutí Odborné poroty a pořadatele není možné se odvolat ani se domáhat změny soudní cestou.
 3. Vyplněním a odesláním registračního formuláře dává účastník soutěže pořadateli SF-DHR, z. s., v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, souhlas se zpracováním a užitím všech poskytnutých údajů pro obchodní a marketingové účely pořadatele. Pořadatel je oprávněn poskytnout tyto údaje svým obchodním partnerům k reklamním a marketingovým účelům, a to i opakovaně. Účastník soutěže dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách partnerů ankety i pořádající společnosti.
 4. Pořadatel má právo měnit pravidla dle potřeby ankety, ale v souladu s dobrými mravy.
 5. Vyplněním a odesláním registračního formuláře k účasti v soutěži vyjadřuje účastník souhlas s Pravidly soutěže a zavazuje se dodržovat všechna jejich ustanovení.

 

XI. KONTAKTNÍ ÚDAJE 

Přihlášky do soutěže lze zasílat elektronicky pomocí interaktivního formuláře na stránkách www.adhr.cz.

Ostatní kontaktní údaje:

Svatý Florián – Dobrovolní hasiči roku, z. s., pořadatel ankety

Email: info@sf-dhr.cz  web: www.sf-dhr.cz

Ing. Jiří Bezděk, prezident spolku, Ing. Bohdan Důbrava, jednatel spolku

 

V Brně dne 23. 5. 2024

SF-DHR, z. s.

sídlo: Zubatého 1, 614 00 Brno

IČ: 01905872

 

Obecná pravidla ankety 2024

Příloha č. 1 – Mapa oblastí