PRAVIDLA VIDEOSOUTĚŽE HASIČI OBJEKTIVEM 2015

 

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1. Videosoutěž je samostatnou částí ankety, která může a nemusí být vyhlášena. Rozhodnutí je plně v pravomoci organizátora ankety. Cílem videosoutěže je propagace ankety Dobrovolní hasiči roku (dále jen Ankety). Název videosoutěže je „HASIČI OBJEKTIVEM 2015“.

2. Výhradním vyhlašovatelem a organizátorem Ankety je zapsaný spolek Svatý Florián – Dobrovolní hasiči roku, IČ:01905872 se sídlem Zubatého 1, 614 00 Brno.

3. Soutěže se mohou zúčastnit všichni občané České republiky, profesionální i amatérští, s videozáznamem zpracovaným dle zadanAých technických a tematických (obsahových) parametrů uvedených v odstavci II. PARAMETRY VIDEOZÁZNAMU těchto pravidel. Téma videa může být obecné nebo tematické dle zadání organizátora. Přihlášené video může zasílat výhradně autor nebo osoba oprávněná k jeho distribuci.

4. Videozáznam do soutěže je možné zasílat elektronicky prostřednictvím formuláře na adrese www.adhr.cz s maximální možnou velikostí 128 MB. U videí, která postoupí do finále, bude požadováno jejich dodání alespoň v rozlišení HD Ready (1280×720). Video musí být dodáno nejpozději do 14 dnů od zaslání výzvy z e-mailové adresy zadanou při přihlášení buď pomocí odkazu ke stažení, nebo na CD případně DVD zaslané na adresu Zubatého 1, 614 00 Brno.

Název videozáznamu by měl být v následujícím formátu: Příjmení_Jméno_název-videozáznamu. Při přihlášení bude odesílatel vyzván k zadání kontaktních údajů, data a místa pořízení s popisem.

5. Způsob výběru do finálové části hlasování je dvoukolový. V případě vyššího počtu doručených videí než je 10, provede výběr do finálové části videosoutěže porota tvořená třemi členy (vybraní zástupci odborné poroty ADHR), která vybere ze všech doručených a přihlášených videí 5 videozáznamů, které postoupí do veřejného hlasování. V případě, že počet přihlášených videozáznamů bude do 10 (včetně) postupují do finálového kola všechny videozáznamy. Všechny videozáznamy mohou být zveřejněny a publikovány na webových stránkách Ankety (www.adhr.cz) nebo na účtech Ankety na sociálních sítích.

6. O výsledném pořadí pak rozhodne ve finálovém kole veřejnost svým hlasováním. Hlasování proběhne na stránkách www.adhr.cz. Přihlašovatel videozáznamu s největším počtem zaslaných hlasů obdrží ocenění a finanční cenu, která bude oznámena v den vyhlášení Ankety.

7. Podáním přihlášky do této části soutěže přihlašovatel videozáznamu vydává toto „Prohlášení“:

„Přihlašovatel poskytnutím videozáznamu do soutěže souhlasí a bere na vědomí, že zaslané videozáznamy mohou být bezplatně použity k marketingovým účelům a potřebám pořadatele, mohou být publikovány na webových stránkách ankety www.adhr.cz a sociálních sítích pro potřeby pořadatele a vyhlašovatele Ankety.

Přihlašovatel se přihlášením zavazuje, že má autorská práva k užívání videozáznamu nebo jeho svolení, a že souhlasí s uvedenými podmínkami v pravidlech soutěže, zejména s jejich nakládáním. Není-li uvedeno jinak řídí se pravidla v souladu se z. č. 121/2000 Sb. Autorského zákona“.

II. PARAMETRY VIDEOZÁZNAMU

1. Technické parametry souboru videozáznamu:

Období pořízení: 1. 7. 2014 – 30. 6. 2015

Stopáž: 30s až 60s

Typ souboru: *.avi, *.flv, *.mpeg, *.mpg, *.mov, *.mp4, *.mkv, *.wmv

Téma: Humorná, veselá nebo jinak ojedinělá příhoda z akce Sboru dobrovolných hasičů nebo Hasičského sboru.

Zachycená scéna, příhoda či situace nesmí být uměle vytvořena nebo sehrána. Snímek nesmí svým charakterem urážet či jinou formou snižovat důstojnost vystupujících osob, nesmí být rasisticky zaměřený a vulgárně vyzývající.

III. PRÁVA POŘADATELE

1. Pořadatel si vyhrazuje právo ve všech případných vzniklých sporech týkajících se této videosoutěže učinit konečné rozhodnutí.

2. Pořadatel si vyhrazuje právo videosoutěž kdykoli zrušit či změnit její Pravidla bez udání důvodu a bez náhrady.

3. Pořadatel si vyhrazuje právo kontrolovat údaje uvedené v přihlášce.

4. Pořadatel si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže účastníka, u kterého vzniklo důvodné podezření ze zneužívání hlasování, podezření na prolomenízabezpečení ochrany hlasování, nebo jiný způsob poškozuje hlasování soutěže a cíleně tak mění výsledek hlasování.

5. Pořadatel si vyhrazuje právo na využití informací pro propagaci videosoutěže včetně použití údajů o přihlášených soutěžících.

IV. MOŽNOST DOMÁHAT SE ODSTRANĚNÍ VIDEOZÁZNAMU

1. Osoba, která o sobě tvrdí, že je autorem soutěžního videa namísto soutěžícího, který soutěžní video do soutěže vložil, příp. osoba, který tvrdí, že soutěžní video zasahuje do jejích práv, se může u Pořadatele nebo Organizátora domáhat, aby bylo soutěžní video vyloučeno ze soutěže a odstraněno z internetových stránek soutěže.

2. Takováto osoba je však povinna Pořadateli či Organizátorovi prokázat, že soutěžní video je jejím dílem, příp. že zasahuje do jejích práv.

3. Do okamžiku, než bude právo osoby dle čl. IV.2. Pravidel Pořadateli či Organizátorovi prokázáno, nemohou Pořadatel či Organizátor proti soutěžnímu videu žádným způsobem zasáhnout, neboť by tím mohli neoprávněně poškodit soutěžícího v soutěži.

4. Za případné nároky těchto třetích osob odpovídá přímo soutěžící.

V. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Veškeré změny a doplňky mohou být řešeny výhradně písemně.

2. Proti rozhodnutí odborné poroty a pořadatele není možné se odvolat ani se domáhat změny soudní cestou.

3. Vyplněním a odesláním registračního formuláře dává účastník soutěže pořadateli SF-DHR, z. s., v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, souhlas se zpracováním a užitím všech poskytnutých údajů pro obchodní a marketingové účely pořadatele. Pořadatel je oprávněn poskytnout tyto údaje svým obchodním partnerům k reklamním a marketingovým účelům, a to i opakovaně. Účastník soutěže dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách partnerů ankety i pořádající společnosti.

4. Pořadatel má právo měnit pravidla dle potřeby, ale v souladu s dobrými mravy.

5. Vyplněním a odesláním registračního formuláře k účasti v soutěži vyjadřuje účastník souhlas s Pravidly soutěže a zavazuje se dodržovat všechna jejich ustanovení.

VI. KONTAKTNÍ ÚDAJE

Přihlášky do soutěže lze zasílat elektronicky pomocí interaktivního formuláře na stránkách www.adhr.cz
Ostatní kontaktní údaje:
Svatý Florián – Dobrovolní hasiči roku, z. s., pořadatel ankety
E-mail: info@sf-dhr.cz
Web: www.adhr.cz
Ing. Jiří Bezděk, prezident spolku
Ing. Václav Špéra, jednatel spolku

V Brně dne 19. 4. 2015
SF-DHR, z. s.
sídlo: Zubatého 1, 614 00 Brno
IČ: 01905872