GDPR

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce osobních údajů: Svatý Florián – Dobrovolní hasiči roku, z. s., se sídlem Zubatého 685/1, 614 00 Brno, IČO: 01905872 („Správce“)

Návštěvník je, jakožto samostatně činná fyzická osoba nebo zástupce právnické osoby, subjektem údajů a uděluje Správci souhlas se zpracováním osobních údajů ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“), a to pro účely označené na přední straně formuláře a pro marketingové účely, konkrétně pro zasílání zpráv ohledně Ankety dobrovolní hasiči roku 2019 a galavečera na kontakty uvedené na přední straně tohoto formuláře.

Správce bude zpracovávat pro výše uvedené účely pouze osobní údaje subjek- tu údajů, jak budou vyplněny na přední straně tohoto formuláře.

Subjekt bere na vědomí, že má vůči Správci právo (I) na přístup k osobním údajům, (II) na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, dále práva (III) požadovat vysvětlení v případě podezření, že zpracováním osobních údajů je narušena ochrana mého osobního a soukromého života nebo že osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, (IV) požadovat nápravu situace, která je v rozporu s právními předpisy, zejména formou zastavení nakládání osobními údaji, jejich opravou, doplněním či odstraněním, (V) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, (VI) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, (VII) na omezení zpracování osobních údajů. Nejpozději s účinností GDPR, tedy od 25. 5. 2018, taktéž (VIII) právo na přenositelnost údajů a (IX) právo vznést námitku, po níž zpracování mých osobních údajů ukončí, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků.

Subjekt bere na vědomí, že tento souhlas se zpracováním osobních údajů může kdykoli odvolat, a to osobně v sídle Správce, telefonicky na tel. čísle 724 180 100 nebo zasláním emailu na adresu info@sf-dhr.cz.