PRAVIDLA ANKETY DOBROVOLNÍ HASIČI ROKU 2020

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

 1. Pravidla ankety Dobrovolní hasiči roku o sbor a jednotku sboru dobrovolných hasičů obce roku (dále jen „Pravidla“) podrobně upravují a stanovují pravidla ankety, způsob a podmínky účasti v anketě, nominace, způsob kontroly přihlášených či nominovaných účastníků, výběr finalistů, způsob stanovení vítězů a ocenění soutěžících. Pravidla jsou v souladu s obecně závaznými právními předpisy České republiky.
 2. Výhradním vyhlašovatelem a organizátorem ankety je zapsaný spolek Svatý Florián – Dobrovolní hasiči roku, IČ:01905872 se sídlem Zubatého 1, 614 00 Brno. Dále jen pořadatel.
 3. Smyslem a posláním ankety Dobrovolní hasiči roku (dále jen Anketa) je podpora a propagace činností sborů a jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí v České republice, jejich ocenění za vykonávanou službu veřejnosti za posuzované období a motivace k dalšímu zlepšování služeb veřejnosti. Dále podpora prevence požární ochrany v rámci činností sborů a jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí.
 4. Odbornými garanty ankety jsou členové „Odborné komise ankety“, kterými jsou zástupci Generálního ředitelství HZS ČR, zástupci Hasičských záchranných sborů krajů, zástupci těchto tří sdružení: Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Moravská hasičská jednota a Česká hasičská jednota.
 5. Zpracování všech dat zajišťuje pořadatel ankety.
 6. Partnerství ankety je rozděleno do těchto kategorií – Generální partner, Hlavní partner, Partner, Mediální partner. Počet partnerů není omezen. Partneři soutěže mohou vstupovat do ankety i v průběhu ankety, pokud to má pozitivní přínos pro anketu nebo pro přihlášené účastníky ankety.
 7. Plnění partnera může být jak finančního tak i věcného charakteru a partnerovi může být v rámci plnění povolena vlastní propagace či akviziční činnost svých služeb a produktů na základě smlouvy s pořadatelem.

                                                                                                                                                  

II. ÚČASTNÍK ANKETY

 1. Účastníkem ankety se může stát každý sbor dobrovolných hasičů nebo hasičský sbor a jednotka sboru dobrovolných hasičů obce na území České republiky.
 2. Ankety 2020 se nemohou účastnit vítězové (1. místa) předešlého ročníku ankety „Dobrovolní hasiči roku 2019“ z každé oblasti v obou kategoriích.
 3. Území České republiky je rozděleno do těchto pěti oblastí:
 • Sever Moravy (Moravskoslezský, Olomoucký a Zlínský kraj)
 • Jih Moravy (Jihomoravský kraj a kraj Vysočina)
 • Jih – západ Čech (Jihočeský, Plzeňský a Karlovarský kraj)
 • Střed – sever Čech (Středočeský, Ústecký kraj a Hlavní město Praha)
 • Východ Čech (Pardubický, Královéhradecký a Liberecký kraj)
 • Mapa s jasným vymezením jednotlivých oblastí je součástí pravidel jako Příloha č. 1.
 1. Anketa je rozdělena do dvou samostatných kategorií:
 2. kategorieJednotka sboru dobrovolných hasičů obce (dále jen „JSDHO“) – je určena pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí.
 3. kategorieSbor dobrovolných hasičů nebo Hasičský sbor – je určena pro sbory dobrovolných hasičů nebo hasičské sbory.   Tato kategorie je tematicky zaměřena na tyto oblasti:
 1. Preventivně výchovná
 2. Práce s mládeží
 3. Kulturní a společenská
 4. Společensky prospěšná činnost

                                                                                                                                                

III. PRŮBĚH SOUTĚŽE

 1. Počátek vyhlášení ankety je stanoven na 29. 5. 2020. Počínaje tímto vyhlášením se mohou do soutěže přihlásit všechny JSDHO a organizační jednotky hasičů (vyjma jednotek uvedených v kapitole II. odstavec 2.), které pravdivě a úplně vyplní vstupní elektronický formulář přihlášky, který bude od data vyhlášení k dispozici na webové adrese www.adhr.cz. Přihlašovací formulář je nutné vyplnit a odeslat výhradně v elektronické formě – pro I. a II. kategorii nejpozději do 25. 7. 2020.
 2. Posuzované období daného ročníku je od 1. 7. 2019 do 30. 6. 2020, které tak plynule navazuje na období předchozího ročníku.
 3. Do ankety mohou být přihlášeny/nominovány projekty, akce, zásahy nebo činy, které prokazatelně proběhly v posuzovaném období. Každá přihlášená soutěžní akce, zásah nebo čin, který by proběhl v jiném než uvedeném čase, bude pořadatelem vyřazen.
 4. Anketa pro kategorie I. a II probíhá ve dvou kolech. V prvním kole po ukončení přihlašování účastníků ankety organizátoři ankety provedou kontrolu a posouzení platnosti všech doručených přihlášek, ve spolupráci se zástupci HZS a zástupci spolků dobrovolných hasičů, posoudí relevantnost a pravdivost uvedených údajů a případně vyřadí ty přihlášky, kteří nesplňují kritéria ankety. Následně Odborná porota vybere z každé kategorie a pro každou z pěti oblastí maximálně 5 finalistů. Jména vybraných finalistů budou zveřejněna nejpozději do 10 dnů po jednání Odborné poroty, která finalisty vybrala, na portálu www.adhr.cz.
 5. O výsledném pořadí finálových účastníků rozhoduje pro kategorii I. a II. veřejnost ve druhém kole. Prostřednictvím veřejného hlasování jsou udělovány hlasy jednotlivým jednotkám a sborům. Veřejné hlasování probíhá elektronickou formou prostřednictvím hlasování na www.adhr.cz nebo zasíláním textových zpráv. Způsob a postup pro hlasování bude popsán při vyhlášení finalistů a zahájení veřejného hlasování. Elektronicky i prostřednictvím textových zpráv bude umožněno hlasování tak, že za svoji osobu bude možno elektronicky hlasovat pouze jednou v každé kategorii a pomocí jednoho mobilního čísla lze hlasovat v každé kategorii v rámci každé oblasti pouze jednou. Hlasující tedy může celkem pomocí textových zpráv udělit maximálně 10 hlasů (5 pro sbory a 5 pro JSDHO ve všech oblastech). V průběhu hlasování budou zveřejněny jednotlivé počty hlasů, a to nejpozději 2 týdny před ukončením hlasování.

                                                                                                                                                  

IV. ODBORNÁ POROTA

 1. Odborná porota ankety“ je tvořena ze zástupců odborné komise ankety doplněná o jednoho zástupce generálního partnera a jednoho zástupce hlavního partnera. Jejím úkolem je dohlížet nad řádným průběhem soutěže dle platných pravidel, odpovídá a aktivně se podílí na řádném výběru finalistů pro veřejné hlasování a průběžně se podílí na informování o průběhu ankety.
 2. Hodnocení přihlášených účastníků je plně v pravomoci Odborné poroty ankety. Proti jejich hodnocení, výsledkům hodnocení a rozhodnutí není možné podat odvolání, či se domáhat změny soudní cestou.
 3. Každý člen Odborné poroty rozhoduje, posuzuje a volí samostatně.
 4. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy odborné poroty

                                                                                                                                              

V. PŘIHLÁŠENÍ DO ANKETY

 1. Přihlášení účastníků do ankety probíhá formou úplného vyplnění a odeslání elektronického registračního formuláře (přihlášky).
 2. Nesprávně, nepravdivě nebo neúplně vyplněnou přihlášku je pořadatel oprávněn vyřadit z účasti na soutěži.
 3. Přihlášení/nominaci jednotky, sboru nebo kolektivu může s jejich souhlasem provést i třetí strana. V kategorii Sbor dobrovolných hasičů nebo Hasičský sbor může nominaci provést také „vyšší organizační složka“. V kategorii Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce tak může nominaci povést také její zřizovatel nebo zástupci HZS ČR se souhlasem přihlašovaného. V případě přihlášení jednotky nebo sboru třetí stranou bude pořadatelem ankety ověřen souhlas zástupce jednotky nebo sboru a doplněny potřebné chybějící údaje.
 4. Pro hodnocení v rámci ankety budou zařazeny jen přihlášky vyplněné do soutěžního elektronického formuláře poskytnuté organizátorem na stránkách www.adhr.cz. Jakékoli jiné přihlášky budou ze soutěže vyřazeny.
 5. Účastník ankety má možnost aktualizovat svoji přihlášku do ankety stornováním předchozí přihlášky a vyplněním nové přihlášky a současně tuto změnu písemně oznámí na email organizátora info@sf-dhr.cz.

                                                                                                                                         

VI. KRITÉRIA PRO HODNOCENÍ

Kritéria hodnocení pro JSDHO

 • Akce – zásah (nejprofesionálněji provedený zásah nebo pro jednotku výjimečná událost z daného období): 60%                                                                                                    
 • Doplňková kritéria:                                                                                                           
   • Počet výjezdů / počet poplachů 30 %
   • Preventivní činnost a propagace práce ve vztahu k veřejnosti 10 %
 • Řádná odborná způsobilost všech členů JSDHO je nutnou podmínkou.
 • Vyřazovací kritéria:             
  • Počet členů jednotky (SPLNĚNO / NESPLNĚNO)
  • Odborná způsobilost: Velitel (jednotky, družstva), Strojník (SPLNĚNO / NESPLNĚNO)
  • V případě nesplnění některého z obou vyřazovacích kritérií bude přihlášený subjekt ze soutěže vyřazen.
 •  

Kritéria hodnocení pro hodnocení sborů

  • Akce (dodržení tématu viz. kapitola II., odstavec 5.) 40 %
  • Náročnost projektu a zapojení veřejnosti 20 %
  • Propagační a preventivní akce dobrovolnické práce PO 20 %
  • Členská základna 10 %
  • celkem                                                                                                        
  • žen
  • dětí a mládeže do 18 let
  • Další akce organizované sborem a soutěžní činnost 10 %

                                                                                                                                            

VII. VYHODNOCENÍ ANKETY

 1. Vyhodnocení ankety pro kategorie I. a II. je dáno výsledným pořadím v rámci druhého kola ankety, které je dáno součtem hlasů udělených prostřednictvím hlasování na www.adhr.cz  a součtem hlasů zaslaných formou textových zpráv z mobilních telefonů. Jedná se tedy výhradně o výsledek veřejného hlasování založeného na preferencích veřejnosti – jednotlivců.
 2. Na výsledek hlasování nemá Odborná porota ani pořadatel vliv. Odborná porota dohlíží na správnost a pravdivost údajů.
 3. Hlasování veřejnosti probíhá minimálně po dobu 30 dnů od vyhlášení finalistů.

                                                                                                                                                    VIII. OCENĚNÍ A CENY

 1. V kategoriích I. a II. budou udělena ocenění všem finalistům postupujícím do závěrečného veřejného hlasování, které nominovala Odborná porota. Ocenění obdrží při závěrečném slavnostním vyhlášení výsledků Ankety.
 2. Finalisté kategorie I. a II., kteří se umístili na prvních třech místech s největším počtem hlasů, budou vyhlášeni a prezentováni na závěrečném slavnostním vyhlášení výsledků Ankety.
 3. Účastníci ankety kategorie I. získají titul “Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce roku 2020“ včetně uvedení pořadí umístění. Účastníci ankety kategorie II. Získají titul “ Sbor dobrovolných hasičů roku 2020“ nebo „Hasičský sbor roku 2020“ včetně uvedení pořadí umístění. 
 4. Podle rozsahu spolupráce a podpory partnerů Ankety může být součástí ocenění kategorii I. a II. finanční nebo věcný dar. Přesná výše těchto finančních odměn bude oznámena nejpozději při vyhlášení finalistů daného ročníku Ankety, a to pro jednotlivé pozice umístění (1,2,3).
 5. Cena poskytnuta formou finančního daru bude účelově vázaná, a to na pořízení hasičské techniky nebo vybavení pro další rozvoj jednotky nebo činnosti sboru v požární ochraně. Čerpání finančního daru oceněných je nutné doložit dle podmínek darovací smlouvy daného ročníku.
 6.  Výsledky budou vyhlášeny a ceny předány na slavnostním večeru, jehož termín bude oznámen během soutěže, nejpozději však do konce daného kalendářního roku. Následně budou výsledky zveřejněny na webovém portálu www.adhr.cz.
 7. Pořadatel Ankety nebo Odborná porota může navrhnout a udělit mimořádné ocenění (finanční, věcné i morální) pro sbor, JSDHO, kolektiv či jednotlivce nepřihlášené do ankety. Takovéto ocenění nemá vliv na výši finanční odměny oznámené při vyhlášení finalistů daného ročníku ankety.

                                                                                                                                 

IX. PRÁVA POŘADATELE

 1. Pořadatel si vyhrazuje právo ve všech případných vzniklých sporech týkajících se této ankety učinit konečné rozhodnutí.
 2. Pořadatel si vyhrazuje právo anketu kdykoli zrušit či změnit její Pravidla bez udání důvodu a bez náhrady.
 3. Pořadatel si vyhrazuje právo kontrolovat pravdivost údajů uvedených v přihlášce.
 4. Pořadatel si vyhrazuje právo vyřadit z ankety účastníka, u kterého vzniklo důvodné podezření ze zneužívání hlasování, podezření na prolomení zabezpečení ochrany hlasování nebo jiný způsob poškození hlasování ankety a cílené měnění tak výsledku hlasování.
 5. Pořadatel si vyhrazuje právo na využití informací pro propagaci ankety včetně použití údajů přihlášených účastníků.

                                                                                                                  

X. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  1. Veškeré změny a doplňky mohou být řešeny výhradně písemně.
  2. Proti rozhodnutí Odborné poroty a pořadatele není možné se odvolat ani se domáhat změny soudní cestou.
  3. Vyplněním a odesláním registračního formuláře dává účastník soutěže pořadateli SF-DHR, z. s., v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, souhlas se zpracováním a užitím všech poskytnutých údajů pro obchodní a marketingové účely pořadatele. Pořadatel je oprávněn poskytnout tyto údaje svým obchodním partnerům k reklamním a marketingovým účelům, a to i opakovaně. Účastník soutěže dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách partnerů ankety i pořádající společnosti.
  4. Pořadatel má právo měnit pravidla dle potřeby ankety, ale v souladu s dobrými mravy.
  5. Vyplněním a odesláním registračního formuláře k účasti v soutěži vyjadřuje účastník souhlas s Pravidly soutěže a zavazuje se dodržovat všechna jejich ustanovení.                                                                                                                                             

XI.  KONTAKTNÍ ÚDAJE

 • Přihlášky do soutěže lze zasílat elektronicky pomocí interaktivního formuláře na stránkách adhr.cz.
 • Ostatní kontaktní údaje:
 • Svatý Florián – Dobrovolní hasiči roku, z. s., pořadatel ankety
 • Email: info@sf-dhr.cz www.sf-dhr.cz,
 • Jiří Bezděk, prezident spolku, Ing. Václav Špéra, jednatel spolku

 

 • V Brně dne 9. 4. 2020
 • SF-DHR, z. s.
 • sídlo: Zubatého 1, 614 00 Brno
 • IČ: 01905872
 • Obecná pravidla ankety 2020
 • Příloha č. 1 – Mapa oblastí

Rozdělení na jednotlivé soutěžní oblasti